Zapora ghostwriting - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Zapora "ghostwriting"


Dbając o wysoki poziom merytoryczny, a także w odpowiedzi na zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja zwraca także uwagę na etykę w nauce i czyni starania wdrażające procedury zabezpieczające przed zjawiskami "ghostwriting" i "guest authorship".


"Ghostwriting" jest zjawiskiem polegającym na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.

 

Zjawisko określane jako "guest authorship" ("honorary authorship"), polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

 

Obie postawy są przejawem nieuczciwości naukowej, dlatego też wszelkie wykryte nieprawidłowości będą przez redakcję demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź czasopism).

 

W celu uniknięcia wskazanych zjawisk, redakcja oczekuje od wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765